Information

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan i första hand är till för ditt barns skull, även om den också ska göra det möjligt för dig att arbeta eller studera. I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempelvis genom sång och musik, bild, tal och skrift. Barnens språkutveckling och matematiska utveckling är viktiga områden i förskolan, samt att ta del av naturvetenskap och teknik. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla flickor ochpojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar.

Det är vi som arbetar på Asken
Daniel Berglund
Ulrika Rydén
Camilla Hansson
Sara Granfors

Vårt telefonnummer: 072 206 54 35
Våra öppettider Måndag – Fredag 06.30-17.00

Inskolningen

Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv – både för barn och vårdnadshavare. Vi hoppas att ni skall komma att trivas och känna er trygga hos oss. Inskolningen är av oerhörd vikt för hur ert barn kommer att finna sig till rätta i förskolan. Somvårdnadshavare är man med under den första tiden på förskolan. Ordinarie avgift betalas från första inskolningsdagen.

Sekretess

Pedagogerna i förskolan omfattas av sekretess.

Anmälningsplikt

Pedagogerna i förskolan har anmälningsplikt till socialförvaltningen när de ser att ett barn far illa. Anmälningsplikt innebär att enbart misstankar om att ett barn far illa är tillräckligt för en anmälan. Ordet anmälan har en negativ klang, men den är missvisande eftersom det innebär att söka hjälp till barnet.

TYRA

Vi använder oss av TYRA-appen för att dela information med er föräldrar. Där lägger man in barnens schema, sjukanmäler, får nyhetsuppdateringar gällande verksamheten samt annat somgäller förskolan och barnens vistelse på Asken.

Blanketter

När ni börjar på förskolan kommer ni att få fylla i en del blanketter, bland annat gällande kontaktuppgifter, sekretess samt begära utdrag ur belastningsregistret för arbete inom förskola. Allt detta eftersom att ni som föräldrar kommer att vara delaktiga i verksamheten.

Arbetsgivarintyg för vårdnadshavare

Vi tar in arbetsgivarintyg och studieintyg för vårdnadshavare som har barn placerade på Asken.
Vid arbete: Bifoga arbetsgivarintyg eller anställningsbevis där omfattningen av tjänst framgår,liksom anställningsform och datum för anställning samt arbetsschema.
Vid studier: Bifoga studieintyg som visar studietakt och omfattning samt studieschema.

Tillsynsbehov

Omfattningen på tillsynsbehovet avgörs av vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid. Sovtid p.g.a. skiftarbete får räknas in samt restid och självstudietid. Barnen är lediga från förskolan när någon av vårdnadshavarna är lediga.

Schema – arbetstider – studietid

Det är viktigt att vi har rätt schema för ditt barn. Vi planerar efter antalet barn och när de kommer till förskolan samt när de går hem. Vi behöver även ha rätt antal barn för att veta hur mycket mat som skall beställas och om vi behöver någon vikarie om någon pedagog är borta.

Inkomstuppgift

Lämna alltid in ny inkomstuppgift så att du inte betalar för lite eller för mycket i avgift. Vid utebliven betalning har vi rätt att avstänga barn från förskolan.

Vid ledighet

Ledighet anmäls alltid till förskolan. För oss är det viktigt att vi får reda på hur många barn som kommer varje dag för att beräkna måltiderna och för att beräkna om vi behöver sätta in vikarier om någon av pedagogerna är borta.

Vid sjukdom

Sjukfrånvaro anmäls till förskolan första sjukdagen via Tyra-appen. Förskolan har ingen skyldighet att ta emot sjuka barn. Vi i förskolan tittar inte bara på febertermometern utan ävenallmäntillståndet. Barnet ska orka vara med på det som händer i verksamheten. Det är inte bara olika former av infektioner som är smittsamma utan även löss, springmask, svinkoppor, med mera. Det är bra om alla uppmärksammar när det förekommer risk för smitta för att minska spridningsrisken.

Handtvätt

För att undvika smitta vill vi att föräldrarna ansvarar för att barnets händer blir tvättade vid ankomsten till förskolan.

Allergier

Tänk på att det finns många med allergier. Nötförbud gäller på hela förskolan. Utevistelse Utevistelsen är viktig. Därför är det viktigt med rätt kläder efter väder och årstid. Ombyte skall alltid finnas.

Försäkring

Barnen är försäkrade mot olycksfall som inträffar under deras vistelsetid eller på vägen till och från förskolan. Du anmäler själv olyckshändelse till försäkringsbolaget. Se kommunens hemsida.

Begränsat öppethållande

Under sommaren har vi alltid stängt minst tre veckor, 28-30 samt oftast även vecka 31. Beroende på barnantal kan det även bli stängt vid jul och nyår också. Utöver dessa dagar har Asken stängt för planering och utvärdering 5 dagar under året samt Kristi himmelsfärds fredagen som är en klämdag.

Våra arbetsplatsträffar

Vi börjar kl.16 när vi har personalträff en gång i månaden. Ni får i god tid reda på vilka dagar det gäller.

Föräldramöte

Anordnas en gång per år, ett tillfälle för information och diskussion.

Utvecklingssamtal

Erbjuds två gånger per år. Ett på hösten och ett på våren. Utvecklingssamtalet bygger på ömsesidighet och förtroende. Avsikten är att alla parter ska få möjlighet att överblicka utvecklingen i barnets lärande, trivsel och sociala förmåga.

Leksaker

Ta gärna med gosedjur eller något annat att ha under vilan, men lämna andra leksaker hemma.

Vikarier

Ibland förekommer det vikarier i förskolan när de ordinarie pedagogerna är borta. Vi försöker i möjligaste mån att använda oss av våra kända vikarier.

Information

Vi ger ut information via Tyra och anslag på ytterdörren på Asken.

Facebook och övriga sociala medier

Vid lucia eller andra sammanhang, ta bara bilder på ditt eget barn. Det kan finnas barn som lever med skyddad identitet eller av någon anledning inte bör synas på bild. Har du kritik, vänd dig direkt till oss och använda inte de sociala medierna, så kan vi ha ett givande samtal istället.

Stänga grindar

Kom alltid ihåg att stänga grindarna till eller från förskolan även om inga barn är ute.

Arbetssökande/föräldraledig

Vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetssökande omfattar fem timmar om dagen klocka 9-14 tisdag, onsdag och torsdag, så kallat ”15 timmar i veckan”

Allmän förskola

Det innebär att alla barn ska erbjudas förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan skall vara avgiftsfri och omfattar 525 timmar om året. Det motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminer. De 3-5-åringar som är inskrivna på förskolan kommer få en avgiftsreducering under samma period.

Förskolans läroplanLpfö 18

Det är förskolans läroplan som gäller för alla inskrivna förskolebarn. Förskolans läroplan har samma formella status, samma struktur och samma syn på barns utveckling och lärande som finns för grundskolan och gymnasiet. Läroplanens delar är:
•Normer och värden
•Omsorg, utveckling och lärande
•Barns delaktighet och inflytande
•Förskola och hem
•Övergång och samverkan

Trygghetsplan

Vi har en egen trygghetsplan där vi arbetar mot trakasserier och diskriminering samt trygghet på förskolan. Ta kontakt med någon i personalen på förskolan eller rektor om något barn blir kränkt.

Föräldraenkät

Varje år kommer en enkät till alla vårdnadshavare. Resultatet av den ligger sedan till grund förvårt kommande utvecklingsarbete. Vi behöver därför en bra svarsfrekvens.